English Nederlands Deutsch Frysk
constructiewerken machinebouw bulkhandling milieutechniek plaatbewerking bulk & cargo technology
 

Plaatbewurking

It bewurkjen fan grutte en swiere platen is in spesjalisaasje fan Klaas Zijlstra Metaalbewurking. Wy ferfeardigje losse produkten, mar ek yn lytse searjes. As allround plaatbewurker beskikke wy oer moderne techniken en in útwreide ultramodern masinepark foar knippen, setten en walsen fan grutte platen. Op dat mêd nimme wy yn Noard-Nederlân in unike posysje yn.

Kapasiteite-oersjoch

 • Knippen
  • 6.000 x 12 mm
  • 3.000 x 12 mm
  • 3.000 x  6 mm
  • 2.500 x 20 mm
  •   350 x 20 mm
  •   500 x 16 mm

  Setten

  • 12.200 x 1600 ton
  •  8.200 x 1000 ton
  •  6.000 x  600 ton
  •  4.300 x  340 ton
  •  3.100 x  200 ton
  •  3.100 x  110 ton
  •  3.000 x  200 ton

  Pûnzjen

  • 110 ton met CNC tafel
  •  70 ton met CNC tafel 2.000 x 600 mm
  •  70 ton met CNC tafel 6.000 x 600 mm

  Walsen

  • 3000 x 15 mm
  • 1500 x  8 mm

  Persen

  • tot 450 ton

  Spantenbuiger

  • tot 300 ton

Masinepark

De kapasiteit fan ús masines is tige útienrinnend. De skipsbou- en offshoreyndustry witte ús bedriuw dan ek al jierrenlang te finen. Omdat wy alles yn eigen behear dogge, binne wy net fan tredden ôfhinklik. Dêrtroch kinne wy ûntwerptechnysk faasje yn in projekt hâlde. Koart en goed: Klaas Zijlstra Metaalbewurking is in treflike partner foar in hiel soad bedriuwstûken

Jobbing

In protte bedriuwen meitsje gebrûk fan ús goed utillearre masinepark foar knippen, setten en walsen.

Foarrie

Trochstrings hawwe wy 200 ton oan stiel op foarrie.

De Ofslach 11
9041 VA Berltsum
Tel: 0518 46 16 63
info@klaas-zijlstra.nl

startpagina  |  masinebou  |  bulkhandling  |  miljeutechnyk  |  plaatbewurking  |  bulk & cargo technology
contact |  nieuws |  vacatures |  disclaimer |  sitemap |  realisatie: Stroetenga Design™, Ellérie Webdesign